Onze algemene voorwaarden

Bevestiging
Wanneer je (digitale) inschrijving door ons is ontvangen, zenden wij je binnen een week een bevestiging per email.

Betaling
Na de bevestiging van aanmelding ontvang je per post een totaalfactuur van het lesgeld. Dit bedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum op onze bank- of girorekening te zijn bijgeschreven. Bij betaling in termijnen gelden de termijnen zoals aangegeven op de factuur. Wacht met betalen op de factuur.

Wanneer je niet op tijd betaalt, kunnen wij je uitsluiten van de training. Je bent dan nog steeds verplicht het totale bedrag te voldoen.

Deelname
Wanneer je tijdens de opleiding besluit te stoppen, kun je – binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de oorspronkelijke training – in overleg de opleiding nog eenmaal in een andere groep vervolgen.

Ben je verhinderd om aan de opleiding deel te nemen en ben je te laat met annuleren, dan kun je jezelf laten vervangen door een andere persoon. Deze persoon moet dan binnen 7 dagen voor aanvang van de opleiding bij ons zijn aangemeld en moet voldoen aan onze toelatingseisen.

Wanneer je gedurende enkele lesdagen van een opleiding verhinderd bent deel te nemen, dan kun je deze lesdagen – binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de oorspronkelijke training – eenmalig inhalen in een andere vergelijkbare groep.

Wij kunnen met duidelijke opgave van redenen je deelname weigeren of stopzetten. We zullen het door jou betaalde lesgeld van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen terugstorten.

Wachtlijst
Is op het moment van jouw aanmelding de opleiding volgeboekt, dan plaatsen wij je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benaderen wij degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Annulering opleiding
Tot 4 werkweken voor het begin van de opleiding kun je je aanmelding ongedaan maken. Wij berekenen dan € 100,- administratiekosten. Bij annulering binnen 4 werkweken voor aanvang brengen wij € 100,- administratiekosten en 50% van het verschuldigde lesgeld in rekening. Als je niet annuleert, verplicht je je het totale bedrag te voldoen.

Mochten wij – op basis van het aantal aanmeldingen – besluiten de opleiding te annuleren, dan ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het door jou overgemaakte bedrag terug.

Annulering workshop
Tot twee werkweken voor het begin van de workshop kun je je aanmelding ongedaan maken. Wij berekenen dan € 10,- administratiekosten. Bij annulering binnen twee werkweken voor aanvang brengen wij 50% van het verschuldigde lesgeld in rekening. Als je niet annuleert, verplicht je je het totaalbedrag te voldoen.

Mochten wij – op basis van het aantal aanmeldingen – besluiten de workshop te annuleren, dan ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het door jou overgemaakte bedrag terug.

Aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om onze opleidingen en workshops naar beste inzicht en kunnen uit te voeren. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, met een maximum van de hoogte van het lesgeld van de door jou gevolgde opleiding per schade.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Alle informatie die door jou wordt verstrekt, wordt door ons en onze trainers vertrouwelijk behandeld.

Studiemateriaal
Al het door ons verstrekte studiemateriaal mag alleen met onze schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.